Europæiske initiativer for videregående uddannelse

Ny strategi: Samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner, EU og medlemsstaterne for at støtte videregående uddannelse.

Efterhånden som behovet for færdigheder hurtigt udvikler sig hurtigt i Europa, er sektoren for videregående uddannelse nødt til at tilpasse sig, da den er i en enestående position til at hjælpe Europa med at blive mere digitalt og mere inklusivt. Derfor har Den Europæiske Union iværksat to initiativer: en europæisk strategi for universiteter og et forslag fra Kommissionen til det Det Europæiske Råd med henstilling om brobygning, med henblik på et effektivt europæisk samarbejde om videregående uddannelse.

Sektoren for videregående uddannelses centrale rolle

Den grønne- og den digitale omstilling vil kræve en vækst inden for uddannelse, forskning og innovation, og derfor vil de videregående uddannelsesinstitutioner spille en central rolle i denne proces, herunder:

 • etablering af det europæiske uddannelsesområde (EEA) og det europæiske forskningsrum (EFR) senest i 2025
 • udformning af bæredygtige og modstandsdygtige økonomier og med henblik på at gøre vores samfund grønnere, mere inklusivt og mere digitalt
 • give højt kvalificerede borgere i Europa fordelagtige beskæftigelsesmuligheder og engagerede borgere, der deltager i det demokratiske liv - 80% af de nyuddannede fra videregående uddannelser i EU -  skal have beskæftigelse inden for mindre end 3 måneder efter endt uddannelse.

Den europæiske strategi for universiteter

Det digitale årti opstiller ambitiøse mål og sigter mod, at 80% af befolkningen som minimum skal have grundlæggende digitale færdigheder, og at der skal være ansat 20 millioner ICT-specialister i 2030.

Denne strategi har til formål at støtte de europæiske videregående uddannelsesinstitutioner (over 5,000 i Europa) med at bidrage til at nå disse ambitiøse mål. Med henblik herpå opstiller strategien fire hovedmål:

 • Styrke den europæiske dimension inden for videregående uddannelse og forskning
 • Støtte universiteterne med at efterleve de europæiske livsstandarder
 • Styrkelse af universiteterne som forandringsaktører i den  grønne og digitale omstilling
 • Styrke universiteterne som drivkraft for Europas globale rolle og lederskab.

For at give en mere omfattende støtte af udviklingen af strategien har EU desuden planlagt fire hoved initiativer:

 1. Yderligere udvidelse af initiativet 'Europauniversiteter' til 60 Europauniversiteter med mere end 500 universiteter inden midten af 2024.
 2. Arbejde hen imod etablering af en retlig vedtægt for alliancer af videregående uddannelsesinstitutioner med mulighed for at samle ressourcer, kompetencer og kapacitet.
 3. Undersøge mulighederne og det nødvendige arbejde sigtet mod en fælles europæisk uddannelsesgrad inden midten af 2024.
 4. Opskalere initiativet med det 'europæiske studiekort' ved at anvende en unik europæisk studenteridentifikator, der er tilgængelig for alle mobile studerende i 2022 og for alle studerende på universiteter i Europa inden midten af 2024.

Brobygning for et effektivt europæisk samarbejde om videregående uddannelser

Kommissionen udarbejdede også et forslag til Det Europæiske Råds henstilling, der har til formål at gøre det muligt for europæiske videregående uddannelsesinstitutioner, at samarbejde tættere og lette oprettelsen af fælles tværnationale programmer eller en fælles uddannelsesgrad. Hovedformålet med forslaget er, at tilskynde medlemsstaterne til at støtte hensættelsen af muligheder for livslang læring af høj kvalitet for alle, for at lette opkvalificering og omskoling med fokus på de områder, der er mest efterspurgte.

Henstillingen har til formål at bringe det tværnationale samarbejde op på et nyt niveau af kvalitet og omfang og direkte gavne de studerende. Dette er med henblik på at forbedre deres færdigheder og beskæftigelsesegnethed, ved at få lettere adgang til moderne og innovative tværnationale campusser, til mobilitet i udlandet og til tværfaglig læring.

19. april 2023
Initiativet sigter mod færdig udførelse frem mod 2030.
EU funded project